Košík

  • Žádné produkty v košíku.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti SIACITY s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky se vztahují na veškeré nabídky, objednávky,dodávky výrobků a reklamace mezi společností SIACITY s.r.o., IČO: 27291545 /jako prodávajícím/ a zákazníkem /jako kupujícím/, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Prodávající je podnikatelským subjektem, který v rámci své podnikatelské činnosti navrhuje, vyrábí a dodává prvky městského mobiliáře. Dále zajišťuje vizualizaci těchto výrobků do konkrétního prostředí.

Kupující je subjektem, který v rámci své činnosti nakupuje výrobky a služby prodávajícího. Prodejní sortiment prodávajícího je uveden v platném nabídkovém katalogu SIACITY s.r.o. nebo na www.siacity.cz, včetně základních technických a logistických informací. Základní prodejní ceny jsou uvedeny v platném ceníku SIACITY s.r.o., který může být součástí nabídkového katalogu.

Dodávky výrobků se řídí individuálními dodacími a platebními podmínkami, které jsou stanoveny v rámci poptávkového a nabídkového řízení mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Objednávky

Zpracováním doručených objednávek, jejich evidencí a správou agendy kupujícího /není-li dohodnuto jinak/ je pověřeno zákaznické oddělení společnosti SIACITY s.r.o.

Výrobky lze objednat následujícími způsoby:

a) Zasláním potvrzené objednávky na adresu :SIACITY s.r.o., V Horkách 233/8, Liberec IX – JanůvDůl 460 07

b) Objednávkou v e-shopu

c) E-mailem: sia@siacity.cz a následným zasláním potvrzené cenové nabídky kupujícím na výše uvedenou adresu

d) Objednávkou prostřednictvím internetových stránek www.siacity.cz a následným zasláním potvrzené cenové nabídky kupujícím na výše uvedenou adresu.

Obsah objednávky:

Z důvodu zajištění bezchybného a včasného zpracování doručené objednávky je nezbytné, aby objednávka splňovala minimální náležitosti, a to: přesné označení druhu objednávaného výrobku dle kódu výrobku z katalogu SIACITY s.r.o., požadované množství, požadovaný termín dodání, způsob dodání výrobků, adresu a místo určení, příp.další jasnou specifikaci výrobků a služeb. Prodávající akceptuje pouze písemné objednávky kupujícího.

Potvrzení objednávky:

Prodávající zpracuje doručenou objednávku tak, aby kupujícímu potvrdil svoji schopnost splnit požadavky zákazníka uvedené v objednávce. Výstupem tohoto prověření je dokument „cenová nabídka“, který je kupujícímu zaslán e-mailem nebo faxem.

Prodávající je přitom oprávněn upravit termín dodávky výrobků a jejich množství, s ohledem na možnosti prodávajícího dodat požadované výrobky.

 3. Ceny

Základní prodejní ceny nabízeného sortimentu výrobků městského mobiliáře jsou uvedeny v platném ceníku společnosti SIACITY s.r.o. Aktuální ceník lze na vyžádání obdržet na provozovně společnosti.

Prodávající může poskytnout z tohoto ceníku slevy kupujícímu a to vždy jen na základě konkrétní „Cenové nabídky“. Prodávající je oprávněn s ohledem na vývoj situace na trhu aktualizovat a měnit své prodejní ceny nebo úroveň poskytovaných slev.

 4. Dodací podmínky

Kupující je povinen v objednávce uvést způsob dodání /převzetí výrobků /.

Zpravidla se jedná o :

– zajištění dopravy výrobků dodavatelem nebo přepravní službou na místo určení uvedeném kupujícím

– převzetí výrobků ve skladu SIACITY s.r.o.

Vzhledem k tomu že jsme výrobcem všech nabízených produktů a vždy máme nejméně jeden kus skladem pak dodání je dle výběru dopravy a expedice je vždy v den přijetí objednávky do 13:00 po této hodině expedujeme následující pracovní den.

Kupující při nákupu na internetovém obchodě souhlasí s dopravou, která je společností SIACITY s.r.o. zajišťována a taktéž i s cenou kterou prodávající nepřekupuje, ale pouze přidává k ceně výrobku. Cena dopravy se vždy odvíjí od cen přepravce.

Náklady na dopravu jsou účtovány samostatně v „Cenové nabídce“. Přepravu na místo určení zajišťuje prodávající vlastními dopravními prostředky nebo vybranými přepravními firmami. Způsob přepravy odpovídá objemu a charakteru dodávky.

Kupující je povinen potvrdit převzetí výrobků na dodacím listu. Na dodacím listu musí být kupujícím řádně a čitelně označena firma/případně jméno a příjmení, event. podnikatelský dodatek či jiné označení/ kupujícího, jméno a funkce osoby, která výrobek převzala a podpis této osoby. Potvrzením dodacího listu potvrzuje kupující i úplnost a požadovanou jakost dodaných výrobků, jakož i skutečnost, že mu byly dodány výrobky, které si skutečně objednal. V případě, že kupující pouze převezme dodávku a není schopen ihned zajistit kontrolu její shody s dodacím listem, uvede navíc ke svému podpisu text „bez fyzické kontroly“. V takovém případě je kupující oprávněn využít 3 denní lhůty k reklamaci neshody skutečné dodávky a dodacího listu.

V případě dodání výrobků přepravní službou formou dobírky je kupující povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení výzvy převzít a uhradit jeho kupní cenu.

5. Platební podmínky

Zálohová faktura /proforma faktura/ – Prodávající vystaví zálohovou fakturu /proforma fakturu/ po doručení kupujícím podepsanou „Smlouvu o dílo“. Konečná faktura je vystavena po dodání výrobků kupujícímu.

Při nákupu na internetovém obchodě je platba prováděna buď předem na zálohovou fakturu, nebo při převzetí na dobírku.

V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky výrobků, přičemž kupující není oprávněn vznášet z tohoto důvodu vůči prodávajícímu žádné nároky. Prodávající bude pokračovat v dodávkách výrobků až poté, co kupující zaplatí platbu, se kterou byl v prodlení.

 6. Přechod vlastnických práv

S odkazem na § 445 Obchodního zákoníku nabude kupující vlastnické právo k výrobkům až jeho úplným zaplacením. Nebezpečí škody na výrobcích dle § 445 Obchodního zákoníku však přechází na kupujícího již v době, kdy převezme výrobky. Výrobky zůstávají až do úplného zaplacení v majetku společnosti SIACITY s.r.o. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu fakturu pouze částečně, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré výrobky odebrané kupujícím touto dodávkou, to je na veškeré zboží uvedené na faktuře. V případě, že kupující bude v prodlení s proplacením faktury prodávajícímu, a to byť i jen částečně, po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil veškeré výrobky, které jsou předmětem fakturace dle této faktury. Kupující je povinen této výzvy prodávajícího vyhovět a do 10 dnů od obdržení výzvy doručit na své náklady výrobky do skladu prodávajícího.

 7. Balení

Balení výrobku je standardní pro příslušný druh výrobku a je vždy uvedeno v cenové nabídce. Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně výrobků. Součástí expedice každé dodávky je zajištění odpovídajícího druhu balení s ohledem na charakter dodávky a způsob její přepravy. V případě požadavku/objednávky/ jiného typu balení než je uvedeno v cenové nabídce, budou náklady na nestandardním balení a manipulaci přiúčtovány k ceně výrobků.

 8. Reklamace

Reklamaci je možno uplatnit pouze písemnou formou. Reklamaci na dodané množství a zjevné vady výrobků lze uplatnit u prodávajícího nejpozději do 14 pracovních dnů od dne převzetí zboží kupujícím.

Prodávající poskytuje kupujícímu/ není-li dohodnuto jinak/ následující záruční podmínky:

-hliníkové konstrukční prvky opatřené povrchovou úpravou práškovou barvou 20 let

-hliníkové konstrukční prvky v provedení blank /bez povrchové úpravy/ 15 let

proti poškození korozí

-plastové části výrobků

na zachování mechanických vlastností a rozměrové stálosti 10 let

-dřevěné části výrobků /provedení smrk/ 5 let

-Výrobky z pozinkovaného plechu ošetřené práškovou barvou 5 let proti poškození korozí

Autobusové zastávky S-ZS04 a-c a S-ZS05 a-c

záruka na sklolaminátové konstrukční prvky

na zachování mechanických vlastností a rozměrové stálosti 30 let

záruka na opláštění zastávky

na zachování mechanických vlastností a rozměrové stálosti 15 let

 

Záruka se vztahuje na originální výrobky městského mobiliáře firmy SIACITY s.r.o., při dodržení „Návodu na obsluhu“ pro jednotlivé druhy výrobků.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé poškozením nad rámec běžného opotřebení nebo nevhodným užíváním výrobků. Záruka se dále nevztahuje na poškození, které na výrobcích vzniklo vlivem vyšší moci /vis major – požár, živelné pohromy, zemětřesení nebo jiné okolnosti nezávislé na smluvních stranách/ nebo vandalským jednáním.

Písemná reklamace musí obsahovat název nebo jméno kupujícího, druh reklamovaného výrobku, termín dodávky nebo číslo faktury, ve které je reklamovaný výrobek uveden. Reklamace výrobků nemá odkladný vliv na zaplacení výrobků v plné výši.

V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu reklamovaná závada na výrobcích odstraněna. V případě , že závadu nelze odstranit bude dodán nový výrobek.

 

9. Další ujednání

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu své aktuální telefonní, mobilní a faxové číslo, elektronickou adresu a o jejich případné změně pak neprodleně informovat výrobce.

Kupující je povinen veškeré poptávky, objednávky a reklamace zasílat prodávajícímu v písemné podobě. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky.

 10. Soudní místo

V případě sporu je soudní místo u tuzemských zákazníků v místě bydliště nebo sídla žalované strany. U zahraničních odběratelů jsou soudními místy pro řešení sporů Okresní soud v Liberci nebo Krajský soud v Ústí nad Labem.